حس تازگی

ارزیابی چربی

نتیجه

چربی بدن : 15.7

دسته چربی بدن : تناسب اندام

توده چربی بدن : 11 کیلوگرم

توده بدون چربی بدن : 59 کیلوگرم

چربی ایده آل بدن برای سن بالا : 10.5

کاهش چربی بدن برای رسیدن به ایده آل : 3.7 کیلوگرم

چربی بدن BMI : 16.1%