حس تازگی

ماشین حساب ها

1000 گرم آرد برابر است با :

ترازو : 1000 گرم

لیوان دسته دار : 5 لیوان

قاشق غذا خوری : 15 قاشق

قاشق مربا خوری : 30 قاشق

قاشق چای خوری : 60 قاشق